Vernieuwingen ontslagrecht

Al jaren is het ontslagrecht onderwerp van discussie. Werkgevers stellen dat het te star en te duur is. Alles wijst er op dat er nu definitief een keuze wordt gemaakt voor een nieuw systeem, te introduceren per 1 juli 2015. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij de introductie van het ingediende wetsvoorstel genoemd dat het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker moet worden. Maar… gaat het nieuwe systeem die belofte ook inlossen?

Zoals het voorstel nu luidt komt de alom bekende (en beruchte) kantonrechtersformule te vervallen. Betekent dat dat er geen ontslagvergoeding meer betaald hoeft te worden? Nee, luidt het antwoord. Daarvoor in de plaats komt namelijk een ‘transitievergoeding’. Deze bedraagt (versimpeld weergegeven) ⅓ maandsalaris over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst en ½ maandsalaris voor ieder jaar daarna. De ‘transitievergoeding’ bedraagt maximaal één jaarsalaris of € 75.000,-. De kantonrechter kan nog wel een extra vergoeding toekennen indien sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever’. Wat daar onder valt zal in de praktijk ‘ingekleurd’ moeten gaan worden.

Er blijven twee ontslagroutes. Deze worden echter wel scherper van elkaar gescheiden. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen kunnen partijen zich wenden tot de Kantonrechter. Anders dan nu komt daarbij de weg vrij voor hoger beroep tegen een uitspraak van de Kantonrechter.
Voor een bedrijfseconomisch ontslag ligt de route naar het UWV open. De verplichte toepassing van het ‘afspiegelingsbeginsel’ blijft gewoon bestaan. Ook hier geldt dat via de Kantonrechter (een soort van) hoger beroep mogelijk gaat worden, voor die gevallen waarin één van de partijen zich niet kan verenigen met de uitspraak van het UWV. Zowel bij de kantonrechtersprocedure als bij de UWV procedure is de ‘transitievergoeding’ verschuldigd. Hierin komt dus gelijkheid.

De mogelijkheden tot het sluiten van een beëindigingsovereenkomst blijven bestaan. Wel komt er een bedenktijd voor de werknemer van twee weken.

Twee andere belangrijke wijzigingen zijn dat er pas een proeftijd mag worden bedongen bij contracten vanaf 6 maanden en dat er bij een contract voor bepaalde tijd in beginsel geen concurrentiebeding meer mag worden afgesloten.

Verder gaan werknemers eerder aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nu mogen werknemers nog gedurende 3 jaar aan een bepaalde tijd contract worden gebonden. Dat wordt 2 jaar. Het aantal te sluiten contracten blijft 3. Het gebruik van 0-uren contracten wordt aan banden gelegd en in de zorg wordt het zelfs helemaal verboden.

Met de voorgestelde wijzigingen gaat ook de duur van de WW-uitkering beperkt worden. Nu bedraagt de duur nog maximaal 38 maanden. Straks is dat nog maximaal 24 maanden. Dat betekent minder inkomenszekerheid voor werknemers. Ook wordt al het beschikbare werk als passend aangemerkt vanaf het moment dat iemand 6 maanden in de WW zit.

Duidelijk is dat er veel gaat veranderen. Maar… of het ontslagrecht met deze wijzigingen ook sneller, goedkoper en eerlijker gaat worden waag ik te betwijfelen. De kantonrechtersprocedure zal door de afschaffing van de kantonrechtersformule wel goedkoper worden, maar bij de UWV procedure moet nu wel een vergoeding betaald worden, waar dat nu niet verplicht is. Zal het per saldo derhalve goedkoper worden? En wordt het hiermee eerlijker, omdat juist bij persoonlijke redenen een vergoeding eerder op zijn plaats is dan bij bedrijfseconomische redenen? Of de belofte dat procedures sneller doorlopen zullen worden kan worden ingelost is nog maar de vraag. In de kern blijven de procedures bij het UWV en de Kantonrechter namelijk hetzelfde. Onduidelijk is hoe die doorloopsnelheid verhoogd zal worden. En als dat al gebeurt, gaat dat dan niet ten koste van de zorgvuldigheid? Daarbij komt nog dat de mogelijkheid tot hoger beroep voor aanzienlijke vertragingen in het verkrijgen van definitieve duidelijkheid zal kunnen zorgen. De verwachting dat juridische procedures zullen toenemen is dan ook reëel. Onder andere vanwege mogelijk toenemend verzet van werknemers tegen een voorgenomen ontslag. Dit ook vanwege de nog steeds slechte arbeidsmarkt, gecombineerd met de lagere ontslagvergoedingen en kortere WW-uitkering die werknemers in het vooruitzicht worden gesteld.

WMS kan u verder informeren over de veranderingen die op u afkomen, zowel op het punt van het ontslagrecht als de sociale zekerheid. Interesse? Neemt u gerust contact met ons op.Geef een reactie

Scroll Up