Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte

Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte

Er is een wetsvoorstel voor Compensatie werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte. Het wetsvoorstel wordt pas openbaar gemaakt als het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De Raad van State dient eerst nog een advies hierover uit te brengen.

De huidige situatie is dat de werkgever bij het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding verschuldigd is. Dit wordt als last ervaren aangezien de werkgever ook twee jaar (een gedeelte van) het loon moet doorbetalen. Daar komen de re-integratiekosten nog bovenop. Dit leidt ertoe dat werkgever de betaling van de transitievergoeding wil voorkomen door middel van een ‘slapend dienstverband’. Dit houdt in dat de werknemer na twee jaar ziekte in dienst blijft. Zolang de werknemer vanwege zijn arbeidsongeschiktheid niet komt werken is de werkgever niet verplicht om loon te betalen. Dat is het voordeel voor de werkgever. Nadeel is dat de re-integratieverplichtingen wel blijven bestaan en dat als de werknemer weer hersteld, hij het recht heeft om terug te keren. Dan moet de loonbetaling ook weer worden hervat. Deze manier van handelen is niet afgekeurd door de kantonrechters.[1] De reden daarvoor is dat het ‘slapend houden’ van de arbeidsovereenkomst niet alleen voordelig is voor de werknemer (geen transitievergoeding), maar ook een nadelen met zich brengt. Dat nadeel voor de werkgever is weer een voordeel voor de werknemer.

In de praktijk gaat het in veel gevallen uiteraard wel om een kunstmatige situatie. Het wetsvoorstel komt daarin tegemoet door te regelen dat werkgevers werknemers die langdurig ziek zijn (en daarom de arbeidsovereenkomst (na twee jaar loondoorbetaling) opzeggen) een transitievergoeding moeten betalen, maar dat zij de kosten daarvoor  (gedeeltelijk) gecompenseerd krijgen uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De compensatie gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2015.

Update: Pas vanaf 2019 zullen de werkgevers een financiële compensatie krijgen voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Minister Asscher laat weten dat de compensatieregeling een grote impact heeft op de (digitale) processen van het UWV en dat daarom de regeling naar verwachting pas per 1 januari 2019 kan ingaan. Het plan om de regeling met terugwerkende kracht in werking te laten treden, blijft onveranderd.

Als u vragen heeft over de vraag of deze (aankomende wetgeving) voor u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

[1] Zie o.a. Kantonrechter Gouda 21 oktober 2015 en Kantonrechter Rotterdam 6 november 2015.Geef een reactie

Scroll Up