Hoogste billijke vergoeding van €141.500

Hoogste billijke vergoeding van €141.500,-

De Rechtbank Gelderland heeft op 14 december 2016 de (tot nu toe) hoogste billijke vergoeding toegekend, namelijk een bedrag van € 141.550. In deze zaak ging het over een directeur die zich ziekmeldde vanwege een burn-out. De werkgever heeft er vanaf dat moment alles aan gedaan om het dienstverband met de directeur te beëindigen.

Op 1 september 2015 meldde de directeur zich ziek als gevolg van een burn-out. De bedrijfsarts heeft op 18 oktober 2015 verklaard dat er geen medische reden is om aan te nemen dat de directeur niet meer in zijn eigen functie terug kan keren. De re-integratie moet dus gericht zijn op de terugkeer naar zijn eigen functie. De werkgever denkt daar anders over en doet de directeur een beëindigingsvoorstel.

De directeur gaat niet akkoord met het beëindigingsvoorstel. De werkgever geeft vervolgens in het evaluatieformulier van het UWV aan dat er werkhervatting bij een andere werkgever moet plaatsvinden. De reden hiervoor is dat de ziekteperiode te lang duurt en er te veel kans is op terugval. Bovendien voert de werkgever een loonreductie in. In plaats van 100% van het loon, wordt nog maar 70% van het loon uitbetaald. De directeur kan deze loonreductie via een kort geding terugdraaien, maar de verhoudingen tussen de directeur en werkgever worden er niet beter op.

De bedrijfsarts geeft aan dat er per 24 maart 2016 geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid door ziekte, maar dat er klachten zijn die voortvloeien uit een arbeidsconflict. De partijen moeten volgens de bedrijfsarts op korte termijn in gesprek met elkaar gaan om een oplossing voor dit probleem te zoeken. Niet veel later nodigt de werkgever de directeur uit voor de algemene vergadering van aandeelhouders met als enig agendapunt het ontslag van de directeur. Na het ontslag start de directeur een procedure waarin hij een transitievergoeding van € 27.000 en een billijke vergoeding van € 141.500 vordert.

De Rechtbank geeft aan dat er geen redelijke grond bestaat voor het ontslag. Er is namelijk geen sprake van disfunctioneren van de directeur en een gebrek aan vertrouwen. De werkgever heeft het advies van de bedrijfsarts compleet naast zich neergelegd en is in plaats van re-integratie overgegaan tot het ontslaan van de directeur. Hiermee heeft de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld.

Naast de transitievergoeding is de werkgever ook een billijke vergoeding verschuldigd. Hierbij is van belang dat de directeur door het ontslag een aanzienlijke inkomstenderving heeft. Bovendien overweegt de Rechtbank dat het niet mogelijk moet zijn om een arbeidsovereenkomst zonder redelijke grond op te zeggen zonder daarvoor een financiële compensatie van enige omvang verschuldigd te zijn. In de hoogte van de billijke vergoeding moet tot uitdrukking komen dat de billijke vergoeding een bestraffend karakter heeft. De rechter kent dan ook een billijke vergoeding toe van € 141.550.

Het is nog lastig een lijn te ontwaren in de hoogtes van de billijke vergoeding. De in deze zaak toegekende billijke vergoeding is de hoogste tot nu toe. Indien u vragen heeft over het risico op een billijke vergoeding kunt u contact opnemen met een van onze juristen. Wij kunnen u op dit punt adviseren, zodat u weet wat de kansen en bedreigingen zijn.Geef een reactie

Scroll Up