Werken na AOW-leeftijd

Vanaf 1 januari 2016 gaat de wet “Werken na AOW-gerechtigde leeftijd” in. Die wet moet de arbeidsmarktparticipatie van AOW-ers verhogen door drempels voor het in dienst nemen of houden van AOW-ers bij werkgevers te verlagen.

Om die doelstelling te bereiken worden per 1 januari 2016 onder andere de navolgende regels c.q. versoepelingen van kracht:

  • Er gaat voor AOW-gerechtigden een korte(re) loondoorbetalingsplicht bij ziekte gelden. Normaal geldt een periode van 2 jaar. Voor AOW-gerechtigden gaat een periode van 13 weken gelden.
  • Er worden minder zware re-integratieverplichtingen gesteld voor AOW-gerechtigden. Zo hoeft er geen plan van aanpak te worden opgesteld. Ook hoeft geen medewerking daaraan te worden verleend. Verder geldt niet de verplichting van een ‘2e spoortraject’.
  • De AOW-er heeft minder ontslagbescherming bij ziekte. Deze geldt niet twee jaar, maar slechts 13 weken. Ook is afdoende dat de werkgever in een ontslagprocedure slechts aannemelijk maakt dat herstel niet binnen 26 weken optreedt en dat de arbeid binnen die periode niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Hier geldt wel een overgangsrecht voor medewerkers die op AOW gerechtigde leeftijd al arbeidsongeschikt waren.
  • De AOW-er kan (nog steeds) geen rechten ontlenen aan de WW, WIA en Toeslagenwet, maar vanaf 1 januari 2016 wel aan de ZW als de arbeidsovereenkomst eindigt in de periode dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Werkgevers dienen hier waakzaam op te zijn, want het UWV verhaalt deze kosten, tenzij de werkgever eigenrisicodrager is, maar in dat geval moet de werkgever de werknemer doorbetalen tot het moment dat de loondoorbetalingsperiode zou zijn geëindigd bij een voortgezette arbeidsovereenkomst.

De WWZ regelt ook al een aantal zaken ten aanzien van doorwerkende AOW-ers. Zo bepaalt deze wet onder andere dat de ‘ketenregeling’ niet van toepassing is indien een werknemer tegen of na de dag van het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd wordt ontslagen en vervolgens met dezelfde werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan dus van rechtswege. Evenmin is de zogenoemde ‘Ragetlieregel’ van toepassing. Er wordt wel een nieuwe ketenregeling ingevoerd. Er mogen nog gedurende maximaal 48 maanden bepaalde tijd contracten lopen en het aantal bepaalde tijd contracten mag maximaal 6 bedragen. Alleen arbeidsovereenkomst gesloten na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd tellen hierin mee.Geef een reactie

Scroll Up